Algemene voorwaarden

Notariskantoor Van der Tuin

Op de dienstverlening van Notariskantoor Van der Tuin B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 36045757 (hierna te noemen: "Van der Tuin") zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Tuin. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 2

Het staat Van der Tuin vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Van der Tuin zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Van der Tuin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid van Van der Tuin is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Van der Tuin daadwerkelijk wordt uitgekeerd, niet vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Van der Tuin komt.
Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade, die samenhangt met door Van der Tuin verrichte werkzaamheden, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door opdrachtgever aan Van der Tuin is betaald.
Ingeval van een tuchtklacht kan Van der Tuin bij de klager een forfaitair bedrag aan proceskosten in rekening brengen, dat gelijk is aan het bedrag waartoe de (kandidaat)notaris verbonden aan Van der Tuin, veroordeeld zou kunnen worden volgens de daarvoor geldende richtlijn(en).

De uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door Van der Tuin bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax of email.

Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de cliënt vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt. De aansprakelijkheidsbeperking als hiervoor omschreven geldt ook indien Van der Tuin ten onrechte dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Iedere aansprakelijkheid van Van der Tuin is, in afwijking van het bovenstaande, inzake fiscale heffingen beperkt tot nihil. Opdrachtgever verplicht zich inzake kwesties waarin de fiscaliteit een rol speelt, zich te laten bijstaan door een fiscalist of andere belastingkundige.

Artikel 4

Ieder verzoek tot inlichtingen dan wel tot het opstellen van notariële akten, volmachten, verklaringen, opinies, brieven of adviezen veronderstelt het verlenen van een opdracht hiertoe van opdrachtgever; evenzo de ontvangst door Van der Tuin van een koopcontract, tenzij opdrachtgever binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het eerste schriftelijke stuk van Van der Tuin ter zake, schriftelijk aan Van der Tuin meldt geen opdracht te hebben verstrekt. Onder schriftelijk (stuk) worden e-mail en fax mede begrepen.
Van der Tuin is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door Van der Tuin en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Van der Tuin schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5

Indien Van der Tuin cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden tegen een zo gunstig mogelijke rente uit te zetten bij één of meer van de financiële instellingen waarbij Van der Tuin een rekening aanhoudt. Van der Tuin kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Indien een of meer financiële instellingen negatieve rente en/of kosten aan Van der Tuin in rekening brengt, is Van der Tuin gerechtigd die negatieve rente en/of kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. Over de hoogte van de door Van der Tuin op cliëntengelden gerealiseerde of te vergoeden (negatieve) rente en/of kosten is geen discussie mogelijk.

Artikel 6

In geval de opdrachtgever en Van der Tuin door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, zullen beide partijen zorg dragen voor adequate virusprotectie. In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail of internet te willen communiceren. Van der Tuin kan (al dan niet op verzoek) producten of diensten sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen.

Artikel 7

Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium en de verschotten. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon in privé te zijn verleend. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijk persoon derhalve in privé aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van de natuurlijk persoon in privé.

Artikel 8

Declaraties van Van der Tuin dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Van der Tuin kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Bovendien kan Van der Tuin:
I.) van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
II.) overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden, alsmede
III.) overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 9

Van der Tuin behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen. Daarnaast is Van der Tuin op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bevoegd alle gegevens van opdrachtgever integraal 20 jaar te bewaren. Van der Tuin behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën.

Artikel 10

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever ten opzichte van Van der Tuin kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na de gebeurtenis, waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Van der Tuin aansprakelijk is. Een vordering op Van der Tuin kan niet worden overgedragen of verpand..

Artikel 11

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Van der Tuin, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Van der Tuin werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 12

De rechtsverhouding tussen Van der Tuin en de opdrachtgever als mede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 13

Indien dit op grond van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme) is vereist, verricht Van der Tuin (verscherpt) cliëntenonderzoek, onderzoek naar politiek prominente personen (PEP’s), onderzoek naar uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) en onderzoek naar de herkomst van financiële middelen. Indien Van der Tuin na afronding van deze (eventuele) onderzoeken geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan, zal de opdracht verder worden uitgevoerd. Van der Tuin moet de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.

De kosten die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, worden door Van der Tuin aan haar opdrachtgever doorbelast. Deze kosten zijn ook verschuldigd als naar aanleiding van de verrichte onderzoeken blijkt dat Van der Tuin de opdracht niet mag uitvoeren in verband met het bepaalde in artikel 21, lid 2 Wet op het notarisambt.

Artikel 14

De wet schrijft voor dat de notaris gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van de notaris zijn betrokken. Op de website van de notaris staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe de notaris omgaat met de persoonsgegevens.

Artikel 15

Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.